SRP emner biologi

Enkeltfagligt biologi

Emne: Bomuld og bæredygtig tøjproduktion

 

Problemformulering

 

Område: Økotoksiologi, økologi, biokemi, neurologi. 

 

Mulige fag: Biologi enkeltfagligt. evt. med samfundsfag, kemi.

Emne: Reduceret jordbearbejdning versus traditionelt jordbrug 

Hvordan ændres jordens edafon i minimalt bearbejdede landbrugsjorde med efterafgrøder sammenlignet med traditionelt bearbejdede jorde, og hvordan indvirker det biodiversiteten samt jordens frugtbarhed? 

Mulige fag: Biologi enkeltfagligt (evt. kemi)

Emne: Diabetes påvirkning af kroppen

Beskriv kroppens endokrine regulering af blodsukker, og hvad der går galt i kroppen, hvis man får diabetes.

Forklar den bioteknologiske produktion af insulin vha. GMO.

 

Vurder forskellige årsager til diabetes – herunder arvelighed.

 

Udvælg egnede genetiske testmetoder til at identificere arvelig diabetes. Inddrag et virtuelt forsøg.

 

Giv en vurdering af fremtidsudsigterne for projekter, der forsøger at behandle diabetes permanent ved fx reprogrammering- eller transplantation af celler i bugspytkirtlen.

Mulige fag: Biologi enkeltfagligt (evt. samfundsfag)

Emne: biodiesel baseret på alger

Redegør for 1. og 2. generations produktion af biodiesel og analyser fordele og ulemper.

Undersøg ved hvilke biologiske processer biodiesel af mikroalger fremstilles – både cellulært og eksperimentelt.

Design et forsøg med opformering af alger med henblik på at høste biodiesel. Igangsæt forsøget, og nå så langt du kan inden for tidsrammen. Beskriv hele processen og begrund praktiske og biologiske valg af design og målemetoder.  

Hvilke fordele og ulemper finder du med hensyn til fremtidig brug og produktion af denne type biodiesel?

Områder: cytologi, vækstfaktorer, økologi

Mulige fag: Biologi evt. kemi.

Emne: Retsgenetik

Gør rede for metoder som benyttes til DNA-profilanalyse, herunder PCR-metodens betydning for retsgenetikken.

Gør rede for Bayes Formel og brugen af denne formel i straffesager.

Undersøg hvordan disse metoder er blevet brugt i forbindelse med en konkret retsag.

Diskutér problemstillinger forbundet ved brugen af DNA-profilanalyser ved afgørelser i retssager. Kom ind på brugen af STR-loci

Fag: Biologi enkeltfaglig

Emne: Doping

For at forstå nutidens kropsbevidsthed beskrives forskellige former for doping og herunder forklares, hvordan de kan forbedre præstationerne.

Beskriv de biologiske og kemiske forhold i dopingmidlerne Ritelin og EPO og gør udførligt rede for hvordan det virker fysiologisk og biokemisk og beskriv de bivirkninger, der opstår efter langtidsbrug. Inddrag psykiske symptomer.

Inddrag artikel om Jesper Skibbys doping i en vurdering af hvordan doping påvirker især cykelsporten og giv forslag til mulige løsninger på dopingproblemet.

 

Skibby var træt af at leve på en løgn (Ritzaus Bureau 20.11.2006

 

Fag: Biologi enkeltfagligt. Evt. idræt eller samfundsfag

Emne: Tarmflora

Undersøg kostens indflydelse på sammensætningen af tarmmikrobiotaen og dens mulige påvirkning af kroppens sundhedstilstand. Analyser mikrobiotaens potentielle betydning for udviklingen af kræft og evaluer forskellige typer af ernæring, der kan påvirke denne sammenhæng. Analyser og vurder relevant forskning på området.

 

Fag: Biologi enkeltfaglig

Emne: Er biodiesel fra alger fremtidens energikilde? 

 

Introducer kort status for biodiesel nuværende anvendelse som alternativ til fossile brændstoffer.

Undersøg ved hvilke biologiske processer biodiesel af mikroalger fremstilles – både cellulært og eksperimentelt.

 

Design et forsøg med henblik på at opformere alger og høste biodiesel. Igangsæt forsøget, og nå så langt du kan inden for tidsrammen. Beskriv hele processen og begrund de praktiske og biologiske valg af design og målemetoder, og nå så langt som muligt inden for tidsrammen.

 

Vurder miljømæssige fordele og ulemper ved algebaseret biodiesel i forhold til andre typer af biobrændstoffer og fossile brændstoffer. Er det et realistisk alternativ til fossile brændstoffer i fremtiden

Inddrag relevant forskning i din besvarelse

Fag: Biologi enkeltfaglig

Emne: Kan kosten påvirke immunforsvaret gennem ændringer af tarmmikrobiotaen?

Beskriv tarmmikrobiotaens sammensætning og dens rolle i immunforsvaret. Analyser, hvordan kosten kan påvirke tarmmikrobiotaens sammensætning, og hvordan disse ændringer kan have konsekvenser for immunforsvaret.

Analyser de mulige mekanismer bag kosten og tarmmikrobiotaens påvirkning af immunforsvaret, herunder betydningen af immunmodulerende stoffer og metabolitter produceret af tarmmikrobiotaen.

Udfør mikrobiologisk forsøg med mælkesyrebakterier og analyser resultaterne i relation til emnet.

Inddrag, analyser og vurder relevante studier og forskning på området, og vurder hvilke typer af kostændringer, der har vist sig at have en positiv effekt på tarmmikrobiotaen og immunforsvaret, og hvilke der ikke har vist sig at have nogen betydelig effekt.

Vurdere potentialet for kostændringer som strategi til at forbedre immunforsvaret og forebygge sygdomme.

Fag: Biologi enkeltfaglig

Emne:

Hvilken rolle spiller søvn for udviklingen af alzheimers?

Beskriv Alzheimers sygdom neurologisk.

Redegør for hvad der sker under søvn, og hvordan søvn påvirker udviklingen af Alzheimers sygdom, og beskriv hvilken mekanisme, der ligger bag denne sammenhæng?

Inddrag herunder betydningen af det glymfatiske system, inflammation, hormonproduktion og synaptisk plasticitet.

 

Inddrag og analyser relevant forskning, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem søvn og Alzheimers sygdom.

 

Diskuter hvordan søvn kan anvendes som en forebyggende strategi mod Alzheimers sygdom.

Fag: Biologi enkeltfaglig

 

Emne:Racehund eller gadekryds

 

Analyser hvordan genetiske faktorer adskiller sig mellem racehunde og krydsninger, og hvordan det påvirker forekomsten af hoftedysplasi

 

Redegør for hvordan immunforsvaret reagerer på et loppebid. Analyser desuden om immunresponsen på loppebid er forskellig mellem racehunde og gadekryds, vurder hvad årsagerne kan være til disse mulige forskelle?

 

 

Inddrag relevant forskning i dine analyser og vurderinger.

 

Fag: Biologi enkeltfaglig

Kemi og biologi

Emne: Smertestillende lægemidler

Områder: cytologi, biokemi, neurologi

Mulige fag: Biologi, kemi

Emne: koffeins virkning på kroppen

Områder: cytologi, biokemi, neurologi

Mulige fag: Biologi, kemi

Emne: Planters vækstfaktorer

Områder: jordbundsanalyser, mikrober, jordbundskemi, økologi, vækstfaktorer, NPK, biokemi.

Mulige fag: Biologi evt. kemi.

Emne: Smertestillende

Sammenlign virkningen af paracetamol og et andet smertestillede medikament efter eget valg, og vurder effekten. Tag gerne udgangspunkt i en bestemt type smerte.

 

Fremstil paracetamol.

Smeltepunkt bestemmes både før og efter omkrystallisation.

Beskriv syntesen og foretag en beregning af udbyttet.

Område: Smertestillende og nervesystemet

Fag: Biologi og kemi

Emne: Antabus

Gør rede for strukturen af det virksomme stof i Antabus. Redegør for den neurologiske og fysiologiske virkning af alkohol og vurder årsagerne til afhængighed og abstinenser. Beskriv anvendelsen af antabus som lægemiddel, og med baggrund i ovenstående skal du give en samlet vurdering af anvendeligheden af antabus som behandlingsmiddel.

Antabus fremstilles og renses. Syntesen beskrives og der foretages udbytteberegning. Diskutér muligheden for at opnå en højere udbytteprocent.

Renheden af produktet bestemmes ved hjælp af smeltepunktsanalyse.

Fag: Biologi og kemi

Emne: Acetylsalicylsyre

Gør rede for hvorledes stoffet acetylsalicylsyre kan fremstilles i et laboratorium og beskriv strukturen i acetylsalicylsyre.

Vis eksperimentelt hvordan acetylsalicylsyre udløses og optages i kroppen.

 

Redegør for stoffets optagelse og smertestillende virkning i kroppen og beskriv metoder til at måle smerte og angiv årsager til at patienter opfatter smerte forskelligt. Giv en vurdering af konkrete forskningsforsøg, der peger på at acetylsalicylsyre har en hormonforstyrrende effekt.

 

virkningsmekanisme hhv. smertelindrende, antiinflamatorisk, febernedsættende og blodfortyndende.

Fag: Biologi og kemi

Emne: Alkohol

Undersøg udviklingen i og omfanget af danske unges alkoholforbrug. Redegør for hvordan alkohol påvirker hjernen og hvordan belønningssystemet aktiveres. 

 

– Undersøg hvordan man med sociologisk teori og data kan forklare unges alkoholvaner, og forklar om alkoholforbruget hos unge er et problem.

 

Diskutér muligheden for at regulere unges alkoholadfærd med politiske indgreb.

Argumenter desuden for om brugen af alkohol kan forstærkes eller fastholdes pga. de neurologiske virkninger i hjernen.

 

 

Diskuter til sidst hvilke konsekvenser det kan have på lang sigt for den enkelte unge og for samfundet, hvis unges alkoholforbrug er for stort.

 

Fag: Biologi og kemi

Emne: Kemisk krigsførelse

Gør rede for sammenhængen mellem terrorangrebet d. 11.sept. 2001 og den USA ledede Irak-krig i 2003-2007.

Redegør for kemiske og biologiske våben og brugen af disse. I forlængelse heraf skal du redegøre for virkningen af nervegassen sarin.

I forlængelse af en analyse af en ukendt organisk prøve vha. Gaskromatografi (GC), skal du redegøre for denne metode og diskutere hvordan den kan benyttes i kampen mod kemiske våben.

Diskuter og vurder hvorvidt grundlaget for Irak-krigen var i orden og perspektiver til debatten om den danske deltagelse i krigen.

Fag: Biologi og kemi

Emne: Koffein

Der ønskes en redegørelse for koffeins opbygning, samt en redegørelse for hvor vi i dagligdagen møder stoffet koffein. 

Der ønskes en ekstraktion af koffein fra te. Der laves smeltepunktsbestemmelse og udbytteberegning. Resultaterne vurderes og kommenteres. 

Gør rede for hvordan koffein optages og omsættes i kroppen. Beskriv den neurologiske virkning af koffein. Analyser koffeins indvirkning på det kardiovaskulære system, og vurder om det er rimeligt af forbyde koffein som doping i sport. Inddrag relevant forskning. 

 

Fag: Biologi og kemi

Matematik og biologi

Emne: Ulvepopulationer.

Beskrive bærekapacitet for ulvepopulationer med data fra DK og Tyskland.

Område: Populationsbiologi, populationsgenetik, økologi, SIR-modellen. Hardy-Weinberg ligevægte.

Mulige fag: Biologi og matematik

Emne: Epidemier

Beskrive hvordan ebola eller corona smitter.

Gør relevante antagelser og opstil en model med differentialligninger for hvordan en epidemi udvikler sig over tid.

Område: Epidemier

Mulige fag: Biologi og matematik

Emne: Fugleinfluenza

Beskriv viras opbygning og funktion og de redegør for de barrierer de skal forcere for at inficere en organisme.

Forklar hvordan fugle influenza adskiller sig fra andre vira.

Find relevante data (fx fra https://ai.fvst.dk) og vis vha SIR-modellen…

Beskriv spredningsveje og giv en biologisk vurdering af de tiltag der kan være med til at forhindre spredning og dermed påvirke udviklingen forudsagt i SIR-modellen.

Fag: Biologi og matematik

Emne: Sklerose

Der ønskes en redegørelse af immunforsvaret med henblik på at forklare sygdommen Sklerose. Herunder skal der redegøres for hvilke behandlingsmuligheder man i dag har til Sklerose patienter.

Gør rede for den farmakologi der lægger til grund for medicins optag, fordeling og udskillelse. Gør herefter rede for matematiske modeller der beskriver den tilgængelige mængde af et medikament i kroppen og diskuter hvordan den matematiske model kan benyttes i medicineringen af Sklerose patienter.

Du skal vise, hvordan man kan løse differentialligningen  ved hjælp af separationsmetoden, og du skal gøre rede for separationsmetoden.

Afslutningsvis ønskes en diskussion af mulighederne for behandling af sklerose patienter i fremtiden.

Fag: Biologi og matematik

Emne: Sklerose

Der ønskes en redegørelse af immunforsvaret med henblik på at forklare sygdommen Sklerose. Herunder skal der redegøres for hvilke behandlingsmuligheder man i dag har til Sklerose patienter.

Gør rede for den farmakologi der lægger til grund for medicins optag, fordeling og udskillelse. Gør herefter rede for matematiske modeller der beskriver den tilgængelige mængde af et medikament i kroppen og diskuter hvordan den matematiske model kan benyttes i medicineringen af Sklerose patienter.

Du skal vise, hvordan man kan løse differentialligningen  ved hjælp af separationsmetoden, og du skal gøre rede for separationsmetoden.

Afslutningsvis ønskes en diskussion af mulighederne for behandling af sklerose patienter i fremtiden.

Fag: Biologi og matematik

Emne: Salmonella enterica

Der ønskes en redegørelse for prokaryoters opbygning, stofskifte og vækst, og hvordan salmonella smitter.

Med udgangspunkt i bilaget skal du udføre forsøg med bakterier. Lav em standard  vækstforsøg samt forskellige faktorers betydning for bakteriedrab. Gør rede for dine metodiske overvejelser i forsøget.

På baggrund af dine resultater skal du opstille matematiske modeller for forsøgene og analysere de forskellige faktorers betydning for bakteriedrab.

Giv en vurdering af hvordan man skal behandle fødevarer, der kan være inficeret med salmonella.

Fag: Biologi og matematik

Emne: DNA sekventering

Redegør for DNAs molekylære struktur og dets funktion.

Indfør normalfordelingen, brugen af standardnormalfordelingen og indfør desuden chi-i-anden-fordelingen som en sum af kvadrerede standardnormalfordelinger. Argumentér for at der er en sammenhæng mellem den fra undervisningen kendte chi-i-anden-teststørrelse og den man får vha. de kvadrerede normalfordelinger.

Forklar metoden ”Nanofluidisk lab-on-a-chip” til DNAsekventering, og kom herunder ind på hvorledes metoden adskiller sig fra dideoxymetoden til sekventering af DNA.

Forklar den overordnede matematiske idé, man bruger i dokumentet ”Supporting information” (vedlagt) til artiklen ”Intergrated view of genome structure and sequence of a single DNA molecule in a nanofluidic device”. I forklaringen skal du komme ind på forfatternes brug af ovenstående begreber fra statistikken.

Diskuter hvordan teknikken ”Nanofluidisk lab-on-a-chip” kan tænkes at finde anvendelse inden for sygdomsforskning, og hvilke konsekvenser teknikken over tid kan få for mennesket.

Fag: Biologi og matematik

Emne: Rusmidler

Der ønskes en redegørelse af nervecellers struktur og kommunikation. Derudover ønskes en redegørelse af rusmidlers påvirkning af signaleringen i hjernen.

Gør rede for den farmakologi der lægger til grund for rusmidlers optag, fordeling og udskillelse. Gør herefter rede for matematiske modeller der beskriver den tilgængelige mængde af et stof i kroppen, og diskuter hvad man kan bruge sådanne modeller til.

Du skal vise, hvordan man kan løse differentialligningen  ved hjælp af separationsmetoden, og du skal gøre rede for separationsmetoden.

I forlængelse af dit besøg på Klinisk biokemisk afdeling, Skejby Sygehus skal du forklare hvilke metoder man kan bruge til at spore rusmidler i kroppen og diskutere hvad man kan bruge disse analyser til.

Fag: Biologi og matematik

Emne: Kolesterol

Redegør for kolesterols opbygning samt funktion hos mennesket.

Forklar den normale omsætning af kolesterol i den menneskelige krop.

Opstil og analyser Blanchards model for kolesterolniveauet i en person. Redegør for hvorledes visse typer af differentialligninger kan løses ved separation af de variable og løs Blanchards differentialligning via separation.

Redegør for hvad løsningsfunktionerne fortæller om kolesterolniveauet og diskuter, hvad der sker med løsningsfunktionerne, hvis personens daglige kolesterolindtagelse ændres.  

Diskuter hvorfor det er vigtigt at være opmærksomme på kolesteroltallet.

Redegør for konsekvenserne af uopdaget familiær hyperkolesterolæmi, samt en vurdering af mulighederne for at hjælpe en person, der lider af denne sygdom.

Fag: Biologi og matematik

Fysik og biologi

Emne: Skarvens flyvning

OmråderBeskriv skarven levevis i Danmark med fokus på dens energiforbrug og fødevalg.

Hvilke morfologiske og adfærdsmæssige træk ved skarven forklarer dens store succes i Danmark?

Mulige fag: Biologi og fysik/matematik

Emne: kræft og stråling

Områder: Fysiologi, biokemi, mutationer, økotoksikologi,

Mulige fag: Biologi, fysik

Emne: musklers opbygning og funktion.

 Redegør for hvordan musklerne kontraheres på molekylært niveau og forklar hvordan nervesignalet sender signal og aktiverer muskelcellerne til en kontraktion.

 Giv en vurdering af kroppens koordinering af en bevægelse af en arm eller et ben.

 Indfør begrebet kraftmoment og beskriv vægtstangsprincippet.

 Foretag en analyse af rygbelastningen ved et løft.

Giv nogle anbefalinger vedrørende manuelle løft.

Beregn belastningen under skub- og trækarbejde.

 Indfør begreberne, inertimoment, impulsmoment og impulsmomentbevarelse.

Foretag en analyse af et udspring fra en vippe (f.eks. halvanden salto).

 Bestem inertimomentet omkring albueleddet og betragt inertimomentet i forbindelse med løbeskridt.

 Forklar hvordan en skøjteløber kan lave en pirouette.

 Der ønskes en eksperimentel bestemmelse af inertimomentet for et ”cykelhjul” i skolens laboratorium.

Mulige fag: Biologi og fysik

Emne: Behandling og diagnose af brystkræft

Beskriv og vurder forskellige metoder til diagnostik på danske hospitaler.

Beskriv og vurder forskellige metoder til behandling af brystkræft på danske hospitaler.

Beskriv hvilken betydning radioaktiv stråling kan have på levende celler I behandling af brystkræft.

Giv eksempler på hvordan mutationer kan forårsage kræft, og giv en analyse af hvilke type mutationer der er mest potente i kræftudviklingen.

 

Du skal designe og udføre et forsøg som kan finde halveringstykkelsen for gamma-stråling i kropsvæv. Du skal naturligvis ikke bestråle dit eget eller andres kropsvæv, så du må finde en god approksimation. Vurder hvordan dybdedosiskurverne ser ud for andre typer stråling, som vi desværre ikke kan lave eksperimentelle undersøgelser på.

Fag: Biologi og fysik

Emne: Kræft og stråling

Redegør for absorption af ioniserende stråling, tilrettelæg og gennemfør eksperimentelt arbejde med henblik på at undersøge absorptionen af gammastråling i biologisk materiale

Giv en grundig forklaring af, hvordan forskellige former for strålebehandling påvirker kræftceller. Inddrag her en redegørelse for, hvad der karakteriserer en kræftcelle, og hvorfor immunforsvaret ikke selv kan bekæmpe den.

Diskuter hvilke elementer, der skal indgå i overvejelserne i valget af behandlingsform til den enkelte kræftpatient.

Fag: Biologi og fysik

Emne: Øjet og synssansen

Redegør for menneskeøjets opbygning og funktion. Kom herunder ind på brydning af lys og akkommodation. Giv eksempler på, og forklar forhold, der kan føre til nedsat syn. Inddrag artiklen: ”hvorfor kan sukkersyge gøre dig blind” ( http://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-kan-sukkersyge-gore-dig-blind )

Redegør for linseformlen, og udfør et forsøg, der undersøger denne.

Diskutér fordele og ulemper ved mulige foranstaltninger imod nedsat syn, idet du skelner mellem korrektion af øjets brændvidde og behandling for andre forhold i øjet, herunder sygdom.

Vurder kort de fremtidige muligheder for behandling af øjensygdomme.

Fag: Biologi og fysik

Historie og biologi

Emne: Socialdarwinisme

Redegør for Herbert Spencers socialdarwinisme, og undersøg hvor man har diskuteret og brugt disse ideer. 

Analyser risici for de mest almindelige sygdomme, og redegør for hvordan de nedarves. Beskriv teknikker til fosterdiagnostik, der ofte går forud for en eventuel provokeret abort. Hvornår ske der spontan abort.

Undersøg om der i vore dage findes elementer af socialdarwinisme i det danske samfund, og diskuter om det har menneskeretslige konsekvenser for borgerne.

Fag: Biologi og historie

 

Emne: Stråling og mutationer

Beskriv baggrundsstrålingens sammensætning og oprindelse. Angiv den årlige dosis fra de vigtigste bidrag.

Med udgangspunkt i et konkret forsøg med spiring af forskellige afgrøder, som har været udsat for forskellig strålingsintensitet, ønskes en vurdering af hvilken betydning radioaktiv stråling kan have på levende celler.

Giv eksempler på hvordan mutationer kan påvirke organismers overlevelse.

Vurdér hvilke type mutationer der kan skabe den største forandring i celler.

Inddrag eksperimentelle målinger af radons bidrag til baggrundsstrålingen.

Brug fysikprogrammet FPRO til at simulere radons henfaldskæde.

Foretag forsøg der kan vise, hvorledes gammastråling absorberes i kød.

Hvad gør hospitalspersonale for at beskytte sig mod stråling?

Vurdér den risiko, der er forbundet ved bestråling fra radon i luften sammenlignet med andre risici.

Fag: Biologi og fysik

Emne: Racehygiejne

Der ønskes en redegørelse af Darwins teori om evolution og naturlig selektion og dernæst en redegørelse for neodarwinismen.

Gøre rede for den racehygiejne der blev praktiseret i det tredje rige, herunder især det såkaldte eutanasi-program.  Inddrag selvvalgt kildemateriale i en analyse af argumentationen for denne racehygiejne og diskuter hvorvidt der er tale om et misbrug af Darwins tanker om naturlig selektion.

I forlængelse af dit besøg på fertilitetsklinik skal du redegøre for de metoder, der benyttes indenfor fosterdiagnostik og ægsortering i dag. Du skal desuden diskutere, hvorvidt vi med de metoder udøver racehygiejne i dag!

Fag: Biologi og historie

Emne: Pinicillin og behandling under verdenskrigene

Der ønskes en redegørelse for penicillinets opdagelse, molekylære struktur og cellulære funktion.

Under inddragelse af selvvalgte kilder ønskes en sammenligning af forholdene for de tilskadekomne soldater under 1. og 2. Verdenskrig, herunder en vurdering af penicillinets betydning.

Endelig ønskes en redegørelse for udviklingen af penicillinresistens, samt en diskussion af konsekvenserne af denne samt mulighederne for i fremtiden at behandle bakterieinfektioner.

Fag: Biologi og historie

Emne: Pest – smitteveje, konsekvenser og bekæmpelse

Beskriv kort hvordan en person kan smittes med pest og hvordan sygdomsforløbet kan være, idet du inddrager den molekylære og cellulære baggrund for smitte, samt immunforsvarets rolle for forløbet.

Der ønskes en redegørelse af forløbet af pesten (Den sorte død) i Europa i 1340’erne, med fokus på de foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen man traf i pestens indledende faser, samt en diskussion af konsekvenser for samfund og befolkning i middelalderen.

Molekylærbiologer og historikere diskuterer årsagerne til den sorte død i al almindelighed. Diskuter baggrunden for denne usikkerhed, og inddrag observationer og undersøgelser der støtter de forskellige hypoteser.

Diskuter mulighederne man har i dag for at undgå lignende epidemier.

Fag: Biologi og historie

Emne: Den spanske syge

Redegør for den molekylære og cellulære baggrund for den virus man mener, var årsag til den spanske syge.

Redegør for immunsystemets reaktion på smitte med influenza A virus.

Redegør for forløbet af den spanske syge i årene omkring afslutningen af 1. Verdenskrig, idet du inddrager baggrunden for denne epidemis udbredelse og omfang.

Vurder hvorfor denne epidemi kunne få et omfang, der antog karakter af en pandemi.

Diskuter de muligheder vi har i dag for at forhindre sygdomsepidemier, der ligner den spanske syge

Fag: Biologi og historie

Emne: Kolera

Redegør for den molekylære og cellulære årsag til infektion med kolera, symptomer og sygdomsforløb, under inddragelse af immunforsvarets rolle.

Undersøg forholdet mellem forekomsten af koleraepidemi i København 1853 og dennes karakter sammenholdt med udviklingen af levevilkårene i København i midten af det 19. Århundrede.

Redegør for koleraepidemiens forløb i København i 1853, og en diskussion af epidemiens konsekvenser for samfund og befolkning.

En diskussion af hvilke muligheder man har i dag for at forhindre, at udbrud af kolera udvikler sig til epidemier

Fag: Biologi og historie

Emne: Kopper og vacciner

Der ønskes en redegørelse for omstændighederne omkring koppevaccinens opfindelse. I den forbindelse ønskes en undersøgelse af kobbers smitteveje, sygdomsforløb og behandling.

Derudover ønskes en undersøgelse af og en diskussion af fortalere og modstandere af koppevaccinen fra 1800 og frem til i dag.

Endeligt ønskes en kort diskussion af koppevaccinens relevans i dag.

Inddrag ELISA-forsøg

Fag: Biologi og historie

Emne: Imperalisme og mødet med malaria i Afrika

Redegør under inddragelse af få kilder kort for den europæiske imperialisme med særlig vægt på Afrikas betydning for de europæiske stormagter. Kom i forlængelse heraf ind på europæernes møde med malaria i Afrika, og herunder koloniseringens betydning for malaria samt malarias betydning for koloniseringen.

Redegør for hvad der på det molekylære og cellulære niveau ligger til grund for infektion med malaria, idet du inddrager parasittens livscyklus, og immunforsvarets reaktion på infektionen.

Redegør for forebyggelses- og behandlingsmuligheder man har brugt i kampen mod malaria, og diskuter hvilke bioteknologiske muligheder man har i dag for at bekæmpe denne sygdom på verdensplan. Inddrag herunder vedlagte bilag. 

Vurder hvilken betydning den imperialistiske tidsalder samt malaria spiller i forhold til de massive fattigdomsproblemer der opleves i Afrika i dag.

Fag: Biologi og historie

Emne: Eugenik – recehygiejne

Redegør for den genetik der danner grundlag for eugenik. Herefter ønskes en redegørelse af begreberne eugenik, racehygiejne og socialdarwinisme samt sammenhængen mellem disse.

Inddrag selvvalgt kildemateriale i en analyse af årsagerne til at der i mellemkrigstidens Danmark blev gennemført racehygiejnisk lovgivning. Vurder hvorvidt der var en sammenhæng mellem denne lovgivning og debatten om en socialreform.

Diskuter hvordan vi i dag udøver eugenik, herunder skal du bl.a. inddrage metoder et besøg på en fertilitetsklinik. Vurdér om det er samfundet eller individet der udøver denne eugenik.

Fag: Biologi og Historie/ samfundsfag

Emne: Tuberkulose

Der ønskes en redegørelse for infektion med bakterien Mycobacterium tuberculosis i mennesket, immunforsvarets reaktion på en sådan infektion og forløbet af sygdommen tuberkulose.

Gør rede for tuberkulosens udbredelse i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Med udgangspunkt i en kort redegørelse for industrialiseringen i Danmark ønskes en analyse og diskussion af sammenhængen mellem boligforhold, hygiejne og tuberkulosens udbredelse.

Diskuter og vurder hvorvidt de tiltag der blev taget for bekæmpelsen af tuberkulosen og andre smitsomme sygdomme havde nogen effekt.

Afslutningsvis ønskes en diskussion af mulighederne for at bekæmpe bakterien Mycobacterium tuberculosis før og nu og en vurdering af denne bakteries potentielle trussel i fremtiden.

Fag: Biologi og Historie

Biologi dansk/psykologi

Emne: Forelskelse

Giv en kort genremæssig redegørelse for hvordan begreberne kærlig hed og forelskelse optræder i litteraturen.

Gør rede for opbygning af hjernen og beskriv nervecellers struktur og hvordan nerveceller

kommunikerer. Forklar i forlængelse af det, hvordan neurotransmitterstoffer optræder i forbindelse med forelskelse.

Der ønskes en analyse og fortolkning af Jane Austen’s ”Pride and Prejudice” samt ”Bridget Jones’ Diary (2001)” med fokus på hvordan forelskelse kommer til udtryk i de to kilder. Inddrag i dette fokus diskussionen om indflydelsen af den historiske og kulturelle kontekst. 

Analyser hvilke centre i hjernen der påvirkes under en forelskelse, og hvordan det kan kaste lys over de fysiologiske effekter du observerer i kilderne.

Vurder kort, på baggrund af det ovenstående, hvilke faktorer der spiller ind i valget af partner med fokus på det følelsesmæssig mod det rationelle.

Giv en vurdering af om biologien bag forelskelse kan være en evolutionær fordel for mennesket.

Fag: Biologi og psykologi/dansk

Emne: Stress

Med udgangspunkt i konkret case ønskes en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af stress for det enkelte individ, for arbejdspladser og for samfundet.

Gør herunder rede for fysiologiske årsager til stress og inddrag herunder KRAM-faktorernes betydning. Beskriv tegn på stress, og giv en sundhedsmæssig vurdering for den menneskelige organisme. Giv herunder et evolutionært bud på, hvorfor kroppen kan blive stresset.

Undersøg hvorvidt stress kan være socialt betinget, og undersøg årsagerne til det stigende antal sygemeldinger p.gr. af stress. Giv forslag og diskuter forskellige tiltag den enkelte og samfundet kan gøre for at modvirke denne udvikling. Vurder værdien af de tiltag, der bliver gjort i dag.

Fag: Biologi og psykologi/dansk/samfundsfag

Emne: CRISPR/Cas9

Du skal redegøre for DNAs molekylære struktur og dets funktion.

Endvidere skal du forklare CRISPR/Cas9-teknologien, idet du inddrager, hvilke fordele og ulemper der er ved teknologien i forhold til andre metoder til at ændre i geners struktur.

Diskuter, hvordan teknikken kan tænkes at finde anvendelse inden for sygdomsforskning, og hvilke konsekvenser teknikken over tid kan få for mennesket.  

Du skal desuden skrive en populærvidenskabelig artikel på 3-4 sider om ovenstående arbejde. Artiklens målgruppe er den typiske læser af Illustreret Videnskab.

Opgaven skal endvidere indeholde en meta-opgavedel, hvor du ud fra en danskfaglig vinkel gør rede for dine formidlingsmæssige overvejelser i forbindelse med artiklens indhold og udformning.

Fag: Biologi og dansk (Formidlingsopgave)

Emne: Livmoderhalskræft

Giv en redegørelse for årsagerne til livmoderhalskræft, herunder en forklaring af hvad der menes med uhæmmet cellevækst.

 

Forklar hvad der på det molekylære og cellulære niveau ligger til grund for den uhæmmede cellevækst, samt hvordan det er muligt for kroppen selv at indgå i kampen mod cancercellerne.

 

Hvert år får ca. 400 danske kvinder livmoderhalskræft og mere end 100 kvinder dør hvert år af sygdommen. Diskuter muligheden for i fremtiden at nedsætte disse tal.

 

Du skal udarbejde en kortere artikel til et populærvidenskabeligt tidsskrift om emnet ”Livmoderhalskræft”. Artiklens målgruppe er den typiske læser af et populærvidenskabeligt tidsskrift som f.eks. Illustreret Videnskab.

 

Afsluttende skal du diskutere den valgte fremstillingsform med henblik på opbygning og virkemidler set i relation til målgruppen.

Fag: Biologi og dansk (Formidlingsopgave)

Emne: Fedme

Der ønskes en kort redegørelse for fedme-begrebet og årsager til den stigende fedme-forekomst.

 

Undersøg hvilken viden man har om leptins rolle i den forbindelse og giv forslag til hvorledes man, med henblik på fedme-behandling, kunne fremstille dette peptidhormon med moderne bioteknologiske metoder.

 

Vurder hvorvidt leptin kan forventes at have den samme virkning på alle modtagere.

 

Med udgangspunkt i ovenstående bioteknologiske arbejde skal du udarbejde en populært formidlende artikel på 3-4 sider. Artiklens målgruppe skal være en typisk læser af ”…”.

 

Opgaven skal desuden indeholde en meta-opgavedel, hvor besvarelsen skal begrunde den valgte formidlingsform i relation til målgruppen. Det skal ske gennem en inddragelse af relevante kommunikations- og argumentationsteoretiske overvejelser.

Fag: Biologi og dansk (Formidlingsopgave)

Emne: Kloning

Redegør for hvad der forstås ved reproduktiv kloning, samt hvorledes denne form for kloningsteknik kan udføres.

Eksempler på nogle af de tekniske og/eller biologiske problemstillinger og udfordringer der er forbundet med kloningsteknikken.

En analyse og fortolkning af romanen ”Genspejlet” af Svend Åge Madsen fra 1999, idet du ved punktnedslag i romanen sætter fokus på videnskabsmanden Just Helled og hans store kærlighed til Helena.

En diskussion af perspektiver og risici ved teknikken, herunder de spørgsmål, som romanen rejser i forbindelse med kloning.

Fag: Biologi og dansk 

Emne: Kloning

Redegør for hvad der forstås ved terapeutisk kloning, samt hvordan teknikken til somatisk kernetransplantation kan indgå i fremstilling af embryonale stamceller.

Giv eksempler på tekniske og/eller biologiske problemer ved at isolere og dyrke stamceller i laboratoriet.

Diskuter muligheder, udfordringer og risici ved brug af stamceller til behandling af sygdomme, herunder en vurdering af fordele og ulemper ved at bruge denne metode i forhold til behandling med almindelig vævs- eller organtransplantation.

 

Udarbejd en kortere artikel til et populærvidenskabeligt tidsskrift om emnet ”Terapeutisk kloning og stamcelleterapi”. Artiklens målgruppe er den typiske læser af et populærvidenskabeligt tidsskrift som f.eks. Illustreret Videnskab.

Du skal afsluttende diskutere den valgte fremstillingsform med henblik på opbygning og virkemidler set i relation til målgruppen.

Fag: Biologi og dansk (formidlingsopgave)

Emne: Livets udvikling

En diskussion af hypoteser for i hvilket miljø levende organismer opstod, samt en forklaring af hvordan de første organismer har forsøgt at løse nogle af de udfordringer de stod overfor, f. eks. med hensyn til stofskifte og arvemateriale.

Et selvvalgt eksempel på evolution, samt en diskussion og vurdering af forskellige metoder til undersøgelse af slægtskabet mellem arter. 

En udarbejdelse af en kortere artikel om emnet ”Livets udvikling”. Målgruppen for artiklen er folkeskolens ældste klassetrin (8.-10. Klasse).

Afsluttende skal du diskutere den valgte fremstillingsform med henblik på opbygning og virkemidler set i relation til målgruppen.

Fag: Biologi og dansk (formidlingsopgave)

Emne: Hash

En kort beskrivelse af nervesystemets opbygning og funktion med fokus på de områder i hjernen som særligt påvirkes af tetrahydrocannabinol og endogene cannabinoider.

 

En forklaring af hvordan tetrahydrocannabinol påvirker nervesystemet, samt hvilke biologiske konsekvenser der kan være forbundet med brug af stoffet.

 

En analyse og fortolkning af romanen ”Nordkraft” af Jakob Ejersbo fra 2002, idet du ved punktnedslag i romanen sætter fokus på bogens tre hovedpersoner og deres forhold til stoffer. Du skal herunder bl.a. komme ind på de synlige kropslige tegn på indtagelse af stoffer, som de fremgår af bogen.

 

Afsluttende skal du på baggrund af ovenstående diskutere de negative virkninger, som indtagelse af stoffer bredt har, samt diskutere fordele og ulemper ved henholdsvis en skønlitterær og en videnskabelig fremstilling af problemstillingen omkring hash.

Fag: Biologi og dansk (formidlingsopgave)

Emne: Rusmidler

På baggrund af et selvvalgt rusmiddel skal du først:

Redegøre for nervesystemets opbygning og funktion, med fokus på de områder i hjernen som særligt påvirkes af det valgte rusmiddel.

Forklare hvordan rusmidlet påvirker nervesystemet, samt hvilke biologiske konsekvenser der kan være forbundet med at indtage stoffet.

Dernæst skal du analysere og fortolke en række udvalgte litterære tekster, der generelt behandler rusen. Novellen ”Som englene flyver” af Naja Maria Aidt fra novellesamlingen Vandmærket fra 1993 skal indgå, men ellers bestemmer du selv, hvilke tekster eller tekstuddrag du vil inddrage i belysningen af rusen.

Afsluttende skal du på baggrund af ovenstående diskutere de negative virkninger, som indtagelse af stoffer bredt har, samt diskutere fordele og ulemper ved henholdsvis den fiktive og den videnskabelige fremstilling af problemstillingen omkring rusmidler.

Fag: Biologi og dansk 

Samfundsfag og biologi

Emne: Motions effekt på diabetes

Beskriv reguleringen af blodsukker i kroppen. Redegør for hvordan træning påvirker blodsukker og insulinfølsomhed både før, under og efter en aktivitet og beskriv andre årsager til udvikling af diabetes. Redegør for logistisk vækst.

Giv en biologisk analyse af de sundhedsfremmende effekter, der menes at være ved motion.

Lav en matematisk sammenstilling af data for diabetestilfælde og motion for den danske befolkning. Med udgangspunkt i data for diabetestilfælde for en enkelt aldersgruppe (fx 60-69 årige), ønskes en vurdering af om denne udvikling kan beskrives som en logistisk vækst.

Vurder hvad en evt. afvigelse fra den logistiske vækst kan skyldes.

Giv en vurdering af forslaget om at give motion på recept kan reducere antallet af personer med diabetes i Danmark.

Fag: Biologi og samfundsfag/idræt

Emne: AIDS

Gør rede for Sydafrikas nyere historie

Gør kort rede for immunforsvaret og forklar hvordan en typisk infektion med HIV forløbet.

Inddrag ELISA-forsøg og e forsøg med simulering af HIV-smitte (Immunoblotting), og forklar smitteveje.

Gør rede for hvordan man behandler HIV-positive (kombinationsmedicin) og forsøger at hindre, at de får AIDS.

Undersøg hvordan sygdommen forløbet, og hvilke faktorer der har været afgørende for udviklingen i Sydafrika. Giv forslag til indgreb der kan bremse smittespredningen.

Fag: Biologi og samfundsfag

Emne: Transplantation

Redegør kort for transplantation og dens historie samt baggrunden for indførelsen af hjernedødskriteriet i Danmark i 1990. Med udgangspunkt i selvvalgt materiale ønskes en analyse af de samfundsmæssige og etiske problemstillinger der blev rejst i den forbindelse.

Der ønskes en redegørelse af immunforsvaret og dets rolle ved transplantation af organer. Derudover ønskes en forklaring på hvordan man benytter immunsuppresiv medicin i forbindelse med transplantation.

Diskuter hvilke udfordringer politikere og sundhedsvæsenet står overfor i forbindelse med organmangel og prioriteringer indenfor sygehusvæsenet i dag og vurder hvilke politiske tiltag der kan være med til at løse problemet. Afslutningsvis ønskes en diskussion af muligheder for i fremtiden at bruge stamceller og/eller xenotransplantion til at erstatte den nuværende organtransplantation. 

Fag: Biologi og samfundsfag

Et godt sted at finde inspiration til emner: https://www.studienet.dk/srp

Skip to content