Typeord og gode råd - Biologi A opgaver

Afbild
Grafisk fremstilling af data. Enheder angives. 

Analyser
En grundig gennemgang og forklaring af data, fx en figur. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig. 

Angiv
Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi.

Baggrund, på baggrund af
Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, figur eller lignende, der henvises til. 

Begrund
Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, der ligger bag dit svar. 

Beregn
De i opgaven angivne værdier (tal) skal bruges til at beregne resultater. Delresultater og enheder angives. 

Bestem
Ud fra data eller oplysninger i opgaven, bestemmes for eksempel en forskrift eller en værdi. Forklar kort hvordan bestemmelsen er foretaget, og angiv de forudsætninger eller antagelser der er grundlag for bestemmelsen. Eventuelle enheder skal angives. 

Beskriv
Giv en uddybende beskrivelse af det, der bedes om ud fra en figur eller oplysninger i opgaven.

Diskuter
Fremdrag fordele og ulemper ved de faglige problemstillinger. Argumenter for og imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller politiske. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. 

Forklar
Besvarelsen skal bygge på biologisk viden og forståelse. De konkrete resultater eller figurer sættes i forbindelse med den teoretiske baggrund. Det kan forekomme, at der er flere forklaringer på en problemstilling. 

 

Forsøg/eksperiment, giv forslag til
Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af en metode og dens princip og evt. en forsøgsopstilling. 

Forslag, giv forslag til
Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkelige. Begrund dit eller dine forslag.

Hypotese, opstil en hypotese
Fagligt begrundede forventede udfald af et forsøg/eksperiment. Hypotesens holdbarhed kan afprøves eksperimentelt eller ved hjælp af statistiske metoder. 

Inddrag
I besvarelsen skal de ønskede data, fx en figur anvendes. 

Redegør, for
En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en biologisk problemstilling. 

Skitser
Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebenævnelser, et forsøg, en forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser. 

Skriv … på baggrund af
Skriv en kort tekst der lever op til den type af tekst der bedes om, f. eks. en konklusion eller en hypotese.

Tegn
En tegning skal entydigt vise det, der spørges efter. Det kan fx være en celle eller analyseresultater. Der er krav om præcise angivelser. 

Udfyld
Et medfølgende bilag skal benyttes og vedlægges besvarelsen. 

Vurder
På baggrund af biologisk viden og evt. en statistisk analyse vægtes synspunkter for og imod en problemstilling. Konkluder, når det er muligt.

8 gode råd til løsning af en eksamensopgave:

  1. Læs alle opgaver igennem inden du vælger hvilke du vil besvare.
  2. Svar på det der spørges om i opgaven, f.eks. beskrivelse, forklaring, diskussion og vurdering.
  3. Svar så kort og præcist som muligt på de stillede spørgsmål. Skriv ikke fyld, da mængden af tekst ikke giver en højere karakter.
  4. Svar på det du bliver spurgt om i en opgave. Det er det en god idé at læse opgaveformuleringen en ekstra gang efter at du har svaret på opgaven. Derved sikrer du dig, mod at have lavet den mest almindelige fejl.
  5. Har du tid, så læs opgaven igennem for stavefejl og dårlige formuleringer inden du afleverer den.
  6. Læs om biologifagets typeord her til venstre.
  7. Eksempel på en eksamensopgavesæt; Biologi A maj 2009
  8. Eksempel på en opgavebesvarelse; Biologi A maj 2009 besvarelse
Skip to content