Bobleøvelsen

- måling af fotosyntesehastigheden

Formål: At undersøge sammenhængen mellem lysstyrken og fotosyntesen.

Teori: Alle planter behøver lys for at leve og lave fotosyntese, men vi skal undersøge hvor meget lys de har brug for.

Det gør I ved at udsætte en plante for forskellige lysstyrker, og måler hastigheden af fotosyntesen. Når planten laver fotosyntese, producerer den ilt, og det er den ilt vi måler på. producerer den meget ilt, er fotosyntesen meget aktiv. Læs mere.

Alle celler har brug for ilt - også rødderne

Vi skal arbejde med en vandplante. Mange sump- og vandplanter transporterer ilten gennem luftkanaler (se billede) ned til rødderne, som sidder i den iltfattige bund. Alle celler skal bruge ilt til respiration – også rodceller, men de laver jo ikke fotosyntese, så derfor får de ilten bragt oppe fra bladene og ned til rødderne. Ikke al den ilt planten sender ned til rødderne bruges til respiration, for en del ilt udskilles til jorden omkring rødderne for at skabe et iltrigt miljø (aerobt). Den ilttransport til rødderne kan vi måle.

Det betyder at hvis vi skærer stænglen på vandpest over tæt ved roden, og vender den på hovedet i vand, vil der boble ilt ud af enden på stænglen, når der sker fotosyntese. Antallet af iltbobler fortæller os hvor kraftig fotosyntesen er.

En del af ilten bruger planten selv til sin respiration (som foregår døgnet rundt), mens overskuddet udskilles som affaldsstof gennem bladenes spalteåbninger eller sendes til de celler i planten som ikke selv kan producere ilt – fx rødderne.

Tværsnit af stænglen, hvor man kan se luftkanalerne. Det er vigtigt at skære stænglerne uden at mase luftkanalerne.

Når I skal undersøge sammenhængen mellem lys og fotosyntesen er det vigtigt at undgå at andre faktorer som har indflydelse på fotosyntesen også ændrer sig. Det er det vi kalder et énfaktor forsøg.

Fotosyntesen kan påvirkes af:

 • lys som vi undersøger i denne øvelse.

Følgende holder vi konstant for at undgå fejlkilder

 • Temperatur. Højere temperatur kan øge hastigheden, så hold ikke reagensglasset i hånden.
 • Gødning. Manglende gødning kan hæmme planten, så der tilsættes et par dråber.
 • CO2 er vigtig, og vi sørger for der er nok ved at tilsætte danskvand.

Øvelsesvejledningen

Materialer

 • Skud af vandpest i fingerlængde.
 • Glasspatel
 • Jumboglas (store reagensglas)
 • Bægerglas til at stille jumboglasset i eller reagensglasstativ.
 • Danskvand. Danskvand indeholder overskud af CO2. Ved at tilsætte danskvand kan vi derfor holde CO2-mængden konstant
 • Termometer
 • Lysmåler (luxmeter).

Mulige problemer

boblerne kan være store og små afhængig af hvordan de skæres over. Derfor kan forskellige planter ikke sammenlignes. Får I ingen bobler, så er ledningsvævet beskadiget da I snittede stænglen over, og I skal lave et nyt snit (finde en ny plante) og begynde forfra.

Fremgangsmåde

Forsøgsopstilling

1. Jumboglasset påfyldes 2/3 – 1/3 danskvand og efterfyldes med vandhanevand.

2. Planterne skæres forsigtigt til (OBS! Pas på ikke at mase stænglen, da det vil blokere for ilten). Lad ikke bladene tørre ud.

3. Vandpesten bindes forsigtigt med en elastik fast til en glasspatel med den afskårne ende opad.

4. Termometeret placeres i bægerglasset. Starttemperaturen noteres. Check at temperaturen ikke ændrer sig under forsøget.

bobleøvelse Elodea forsøgsopstilling

Udførelse

BEGYND VED DEN LAVESTE LYSINTENSITET, SÅ I IKKE LAMMER PLANTEN MED STÆRKT LYS!

 1. Luxmeter placeres ved jumboglasset.
 2. Efter et minut aflæses antallet af bobler (bobler/min). Lysintensitet, temperatur og antallet af bobler noteres i skemaet. Mål lysintensiteten udendørs, i sollys og i skyggen til i har 5 målinger (gerne flere).
 3. Lysintensiteten varieres indtil I har en sammenhængende serie afmålinger mellem stort set mørke og fuld lysmængde.

Ps: hvis planten ikke giver bobler, så smid den hurtigt ud og find en ny der virker.

Resultater

Forsøgsnummer

Lysintensitet (LUX)

Bobler/minut

Temperatur

Evt. stængellængde

1

0

0

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Databehandling

1. Skriv reaktionsligningen for fotosyntesen:

2. Hvilke andre faktorer fotosyntesen?

3. Hvordan holdes de konstante?

4. Hvordan påvirkes fotosyntesen af lys? Tegn en graf over dine forventninger i figuren til højre. Tror du at en vandplante er en ”skyggeplante” eller en ”lysplante”? læs mere.

Fejlkilder:

Hvis en faktor, udover lyset, ændrer sig i løbet af forsøget, er det en fejlkilde. For at undgå fejlkildernes indflydelse på resultaterne skal I forsøge at holde disse faktorer konstante, så I kun varierer lysintensiteten. Skriv hvordan de faktorer I har fundet kan holdes konstante. Det kaldes et ”énfaktorforsøg”.

5. Tegn graf over resultaterne i Excel – med antal bobler ud af Y-aksen og lysintensitet ud af x-aksen. Lav ”bedste rette linie/kurve” Se hvordan

6. Forklar kurvens forløb. Var det forventet? Kan vi konkludere noget ud fra den?

7. Hvilken betydning kan længden af stænglen have på resultatet? Antal blade?

8. Nævn hvilke andre forhold end lysintensitet, som kan have spillet ind på resultatet (fejlkilder).

9. Hvad fortæller dette forsøg om plantens fotosyntese, der hvor den vokser (under vandoverfladen)?

Aflevering: I skal aflevere en journal som kort og præcist svarer på spørgsmålene i vejledningen. Følg rapportvejledningen. Der skal afleveres elektronisk.

Skip to content